Image1\
 

 

 

DENUMIRE CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALĂ HARGHITA 

 

 

NR. IEȘIRE REGISTRATURA

170

CIF/CUI  21749876

DATA  01.02.2018

 

 

 

ANUNȚ

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ HARGHITA  , organizează concurs, în baza HG 286/2001 și HG 1027/2014, la sediul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, Miercurea Ciuc din str. M.Sadoveanu, nr. 54, județul HARGHITA, în data de 01 martie 2018 proba scrisă la  ora 9.00 și interviul  ora 11.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de: MUNCITOR NECALIFICAT(0,25 normă)

           

Condiții de participare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română și maghiară, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • Nivelul studiilor –gimnazial
  • Nu necesită vechime

Dosarele de înscriere se depun la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, în perioada 12-19 februarie 2018,  la 5 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial partea III-a.

            Condiții de participare la concurs  se afișează la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, str. M.Sadoveanu, nr.54, Miercurea-Ciuc.           

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita și la nr.de telefon 0737-252856.

 

Reprezentant legal,

    SZABÓ IRÉN-OTTILIA

    DIRECTOR 

 
 
 
 
 
Joomla Templates by Joomla51.com